title icon

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα του cloudt.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «Tσουκάκης Τεχνολογίες Λογισμικού & Υπηρεσίες ΙΚΕ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») για να προσφέρει λογισμικό εξειδικευμένο για επιχειρήσεις. Άπαντες οι κατωτέρω όροι ισχύουν στο σύνολό τους και για τον χρήστη της ιστοσελίδας που αποκτά πρόσβαση και κάνει χρήση της ιστοσελίδας μέσω του βασικού συνδρομητή/χρήστη ως «τρίτος» χρήστης αυτής.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν η ιστοσελίδα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από ανήλικο, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη και ρητή συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλεια του, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Η ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας για την τροποποίηση των όρων λαμβάνει χώρα μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας και εφόσον δια της τροποποίησης αυτής θίγονται ουσιαστικά δικαιώματα σας, μπορείτε οποτεδήποτε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των όρων αυτής συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας ως προς τους τροποποιηθέντες όρους.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας παρέχονται με πλάνο συνδρομής, το οποίο είναι διαθέσιμο βασιζόμενο σε χρήστες – συνδρομητές μηνιαία ή κατ’ έτος. Η εξόφληση της συνδρομής είναι απαραίτητη και λαμβάνει χώρα δια της καταχώρισης πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, προκειμένου να γίνει χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτήν, και η συνέχιση χρήσης της, συνεπιφέρει την αυτόματη χρέωση της συνδρομής ανά μήνα/έτος. Συγκεκριμένα, η εταιρία ανανεώνει αυτόματα τη συνδρομής σας μετά το πέρας του συμφωνημένου από τα μέρη χρονικού διαστήματος συνδρομής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια από εσάς ή νεότερη συγκατάθεση σας. Για την διακοπή της αυτόματης χρέωσης απαιτείται προηγούμενη απεγγραφή από την ιστοσελίδα, και διακοπή της συνδρομής μέσω του συστήματος «Billing» από τον ίδιο τον χρήστη. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του ποσού συνδρομής κατόπιν προγενέστερης ειδοποίησης σας, δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην ως άνω τροποποίηση, θα πρέπει ο ίδιος να προβεί σε ακύρωση της συνδρομής του μέσω του συστήματος «Billing». Τα πλάνα συνδρομών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται οποτεδήποτε από τη Εταιρία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υφίσταται πλάνο δωρεάν συνδρομής για χρονικό διάστημα ενός μηνός, μετά την λήξη του οποίου, ισχύει και πάλι η αυτόματη χρέωση, η διακοπή της οποίας πραγματοποιείται ως άνω περιγράφηκε, ήτοι δια της απεγγραφής του χρήστη η από την ιστοσελίδα.

Η ακύρωση της συνδρομής, σημαίνει την κατάργηση των αυτόματων χρεώσεων στο τέλος της προαγορασμένης περιόδου, όχι όμως την επιστροφή του τιμήματος της τρέχουσας περιόδου. Η διακοπή της συνδρομής ενός χρήστη συνεπιφέρει και την απενεργοποίηση – διακοπή των συνδρομών όλων των εξαρτόμενων από εκείνον χρηστών.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ποσό των συνδρομών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην ιστοσείδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.
  • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.
  • να αποθηκεύσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.
  • να μεταδώσουν περιεχόμενο δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα τρίτου, υβριστικό, απειλητικό, που προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία.
  • να διαβιβάσουν “μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “phishing” ή εκούσια μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της εταιρίας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραίτησή της Εταιρίας από αυτά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

H Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. - ούτε καν από αμέλεια) ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω, ενδεικτικά δε για τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει «υπεσύνδεσμο - Link» σε τρίτες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τον έλεγχο των οποίων η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη (αστική ή ποινική), για την εγκυρότητα των πληροφοριών τους καθώς και για τη σύννομη λειτουργία τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες καθώς και το περιεχόμενό τους αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους, οι οποίου φέρουν την ευθύνη για αποκατάσταση κάθε αξίωσης, παραβίασης δικαιωματων, προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Ως εκ τούτου ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ανακύπτοντα θέματα. Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται οποτεδήποτε από τη Εταιρία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο χρήστης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και την εγγραφή του σε αυτήν, αποδέχεται και συναινεί στην αποστολή εκ μέρους της Εταιρίας ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, όπως ενδεικτικά μέσω της υπηρεσίας push notification, sms.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος και σε περίπτωση δικαστικής διένεξης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της CloudT:

+302897024941 από κινητό και σταθερό με κανονική χρέωση για όλη την Ελλάδα

στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία helpdesk@cloudt.gr

Τελευταία ενημέρωση των παρόντων όρων 06.06.2022


Βρες τώρα το πλάνο που σου ταιριάζει δωρεάν για 1 μήνα!